Polityka ochrony danych osobowych | Komitet Etyki | Jerónimo Martins

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych przez firmę Jerónimo Martins, SGPS, S.A. z siedzibą na Rua Actor António Silva, n.º 7 w Lizbonie, o numerze podatkowym 500 100 144 (zwaną dalej „Jerónimo Martins”), jako Administratora, w zakresie usług świadczonych przez Komitet Etyki.

 

Rodzaj zbieranych Danych i Cele

Podczas kontaktowania się z Komisją Etyki za pośrednictwem strony internetowej, udostępniane przez Państwa dane osobowe, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko (jeśli zostały udostępnione), będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w celu obsługi prośby i udzielenia na nią odpowiedzi. Dane osobowe mogą być udostępniane spółkom Grupy Jerónimo Martins, w zależności od przedstawionej sytuacji, w celu zapewnienia skutecznej obsługi zgłoszonej sprawy.

Ilekroć skontaktujecie się Państwo z serwisem listownie lub e-mailem, Państwa dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Jerónimo Martins w celu analizy i rozwiązania Państwa zgłoszenia. W kontekście uzasadnionego interesu Jerónimo Martins, zawsze chroniąc praw i wolności użytkowników swojego serwisu, firma Jeronimo Martins może ponadto przetwarzać dane osobowe użytkowników dla następujących celów: i) zapobieganie i wykrywanie oszustw, ii) bezpieczeństwa sieci i informacji, iii) tworzenie i utrzymanie stron internetowych, iv) świadczenie pomocy technicznej.

 

Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą oraz sposoby egzekwowania tych praw

Na mocy prawa przysługującego osobom, których dane osobowe są przetwarzane zapewnia się prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, ograniczenia i sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i ograniczenia przetwarzania. W przypadkach gdy przetwarzanie danych oparte jest o wyrażoną zgodę osoby, której dane dotyczą, może ona również cofnąć wcześniej wyrażoną zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uprawnienia, o których mowa powyżej można wykonywać poprzez skontaktowanie się z Administratorem na adres e-mail comissao.etica@jeronimo-martins.com.

Użytkownikowi przysługuje ponadto prawo do złożenia skargi do portugalskiego organu nadzoru (Portugalskiej Komisji Ochrony Danych Osobowych, Comissão Nacional De Protecção De Dados, CNPD) lub lokalny organ nadzorczy.

 

Mechanizmy ochrony danych

Zobowiązując się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych swoich klientów, Jerónimo Martins wdrożył techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa uznane za niezbędne dla czynności przetwarzania.

 

Przekazywanie Danych Osobowych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym spółkom z Grupy Jerónimo Martins, które są bezpośrednio lub pośrednio własnością Jerónimo Martins i które mogą być zaangażowane, w zależności od przypadku, w dystrybucję żywności, sprzedaż detaliczną żywności i specjalistyczną sprzedaż detaliczną, usługi restauracyjne, hodowlę, produkcję nabiału i akwakultury, a które są zlokalizowana w Portugalii, Polsce lub w Kolumbii. Niezależnie od sytuacji wyraźnie określonych w niniejszej Polityce, zebrane dane nie są przekazywane stronom trzecim bez Państwa zgody. Jerónimo Martins korzysta z usług zewnętrznych partnerów, w szczególności w celu tworzenia, utrzymania i hostingu systemów informatycznych. W takich przypadkach Jerónimo Martins zapewnia, że jej partnerzy przestrzegają odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych dotyczących przetwarzania. W tym zakresie zebrane dane mogą być przekazywane podmiotom zlokalizowanym w państwach trzecich (poza Unią Europejską przy zapewnieniu podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującym prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom: a) zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) w ramach wypełniania obowiązków prawnych, c) lub w odpowiedzi na wniosek organów publicznych i rządowych.

 

Google Analytics

Serwis korzysta z usługi Google Analytics, tj. usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, w celu lepszego zrozumienia korzystania z witryny i usług. Google Analytics zbiera informacje, takie jak częstotliwość odwiedzania witryny przez użytkowników, a także na temat innych odwiedzanych stron internetowych. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i sprawdzania korzystania z witryn, przygotowywania raportów o działaniach i udostępniania ich innym usługom Google. Google może wykorzystywać dane zebrane w serwisie do dostosowywania reklam we własnej sieci reklamowej. Anonimowość adresu IP została aktywowana na naszej stronie internetowej, dzięki czemu przetwarzane adresy IP użytkowników Google z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z innych państw w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostają z góry skracane. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Zdolność Google do wykorzystywania i udostępniania informacji zebranych przez Google Analytics o twoich wizytach w witrynach jest określona w Regulaminie korzystania z Google Analytics i Politykę Prywatności Google, z którą należy się zapoznać, w celu wyjaśnienia wszelkie wątpliwości związanych z tą usługą lub w celu wyłączenia Google Analytics na swoim urządzeniu.

 

HOTJAR

Serwis korzysta z Hotjar, w celu lepszego zrozumienia potrzeb użytkowników oraz w celu optymalizacji obsługi i poprawiania komfortu pracy. Hotjar to usługa technologiczna, która pomaga lepiej zrozumieć wrażenia użytkowników (np. ile czasu spędzają na poszczególnych stronach, które linki klikają, co użytkownicy lubią robić, a czego nie, itp.), co umożliwia tworzenie serwisu i jego usług w oparciu o oczekiwania użytkowników. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do gromadzenia danych na temat zachowania naszych użytkowników i ich urządzeń (w szczególności adresu IP urządzenia (przechwyconego i przechowywanego tylko w formie anonimowej), rozmiaru ekranu urządzenia, typu urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacji o przeglądarce, lokalizacji geograficznej (tylko kraj), preferowanym języku używanym do wyświetlania naszej strony internetowej). Hotjar przechowuje te informacje w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Ani Hotjar, ani Jerónimo Martins nigdy nie wykorzystają tych informacji do identyfikacji poszczególnych użytkowników lub do dopasowania ich z innymi danymi dotyczącymi konkretnego użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Hotjar, klikając ten link. Klikając w niniejszy link możesz zrezygnować z tworzenia profilu użytkownika, przechowywania przez Hotjar danych o korzystaniu z tej witryny oraz korzystania przez Hotjar ze śledzenia plików cookie na innych stronach internetowych.

 

RECAPTCHA

Witryna korzysta z usługi Google reCAPTCHA, aby uniknąć spamu lub obraźliwych zachowań. Ta usługa sprawdza, czy dane są wprowadzane w naszym serwisie internetowym przez człowieka, czy przez automatyczne oprogramowanie. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej serwis na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko osoba odwiedzająca witrynę wejdzie na stronę. Na potrzeby analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas przebywania gościa w witrynie lub ruchy myszy wykonywane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy zostaną przesłane do Google. Ta usługa jest zarządzana zgodnie z Warunkami korzystania z Google Analytics i Polityką Prywatności Google.

 

Inspektor Ochrony Danych

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email: dpo.portugal@jeronimo-martins.com. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

 

Zmiany w Polityce Prywatności

Firma Jerónimo Martins SGPS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować.

 

Data aktualizacji: 18 marca 2021