Warunki Użytkowania | Komitet Etyki | Jerónimo Martins

 

Prawa autorskie i własności przemysłowej

Wszelkie dane, znaki towarowe i ogólnie cała zawartość niniejszej witryny należą do lub są do wyłącznego użytku Jerónimo Martins , SGPS, SA i jej spółek zależnych i są chronione zgodnie z ogólnymi przepisami prawa, jak również przez krajowe i międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony własności przemysłowej. Dozwolone jest powielane na użytek własny, przy czym zabrania się nieautoryzowanego dokonywania modyfikacji, imitacji, pożyczania, wynajmu, transmisji lub sprzedaży wszelkiej zawartości niniejszej witryny.

 

Zawartość stron należących do niniejszej witryny jest chroniona prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej.

 

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone przez Jerónimo Martins, SGPS, SA są prawami zastrzeżonymi. Tym samym, wszelkie teksty, obrazy, ilustracje, fotografie, reklamy, znaki oraz inne elementy zawartości witryny są chronione przez prawo i wyraźnie zakazuje się dokonywania jakichkolwiek kopii, reprodukcji, rozpowszechniania lub transmisji, wykorzystywania, modyfikacji, sprzedaży, publikacji, dystrybucji lub jakiegokolwiek innego użytku, w całości lub części, niezależnie od użytych środków.

 

Wyjątek dla tego zakazu stanowi dopuszczony przez prawo wolny użytek, w szczególności prawo do cytowania przy jasnym wskazaniu źródła pochodzenia takiego cytatu.

 

Pomimo iż dane osobowe, które są nam przekazywane podlegają określonym w naszej polityce prywatności warunkom, rozumiemy, że wszelkie przekazywane nam za pomocą Internetu informacje (w tym sugestie, materiały lub pomysły) będą stanowić naszą własność i będą przeznaczone na nasz wyłączny, aczkolwiek ograniczony, użytek. Takie informacje nie muszą być przez nas traktowane jako poufne.

 

Hiperłącza

Aby ułatwić dostępność, Jerónimo Martins może udostępniać linki do innych witryn internetowych. Podczas korzystania z linków do tych witryn należy przed ich użyciem zapoznać się z warunkami korzystania z takich witryn i je zaakceptować. Nie możemy zagwarantować ich jakości, jak również nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności za zawartość lub pozostałe funkcje takich witryn.

 

Jerónimo Martins, SGPS, SA nie ponosi odpowiedzialności zarówno za zawartość, jaki i za tematykę jakiegokolwiek innego portalu, w tym jakiejkolwiek witryny, która udzieliła dostępu do swojego portalu lub do której uzyskano dostęp przez jej portal.

 

Użytkowanie i ryzyko

Ani Jerónimo Martins, SGPS, SA, ani żadna inna strona trzecia zaangażowana w tworzenie, produkcję, utrzymanie lub wdrażanie witryny, nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody w ramach odpowiedzialności cywilnej (w tym, ale nie ograniczonej do, strat rzeczywistych, utraconych korzyści oraz strat moralnych, spowodowanych w bezpośredni lub pośredni sposób), spowodowanych w konsekwencji poprawnego lub niepoprawnego korzystania z witryny oraz z jej zawartości przez użytkownika, dostępu do komputera i systemu informatycznego użytkownika przez osoby trzecie, wirusy itp.

 

Pomimo zaangażowania w bezpieczeństwo swojej witryny internetowej oraz zastosowania technicznych, fizycznych i logicznych środków ochrony, właściwych dla zapewnienia jej ochrony, Jerónimo Martins, SGPS, SA nie zapewnia ani też nie oświadcza, że pliki dostępne do pobrania na witrynie są pozbawione wirusów, robaków, koni trojańskich, skryptów lub jakichkolwiek innych kodów lub programów, które mogą posiadać niszczące lub szkodliwe właściwości.

 

Kodeks postępowania

Wyraźnie zabrania się korzystania z witryny do celów niezgodnych z prawem lub do dowolnych innych celów, które można by uznać za niegodne wizerunku Jerónimo Martins, SGPS, SA lub jej spółek zależnych na rynku.

 

Przywłaszczanie, podrabianie, wykorzystywanie przywłaszczonej lub sfałszowanej treści, niezgodna z prawem identyfikacja i nieuczciwa konkurencja podlegają odpowiedzialności karnej.

 

Zabrania się także tworzenia lub wprowadzania na tę witrynę przez użytkownika jakichkolwiek rodzajów wirusów, robaków, koni trojańskich, skryptów lub jakichkolwiek innych kodów lub programów, które mogą posiadać niszczące lub szkodliwe właściwości, jak również zachęcania stron trzecich, aby to uczynić.

 

Obowiązujące prawo i właściwy sąd

Niniejsze Warunki użytkowania podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem portugalskim. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wyniknąć z interpretacji i stosowania niniejszych Warunków użytkowania dotyczących korzystania z witryny Komitet Etyki Jerónimo Martins, SGPS, SA jest Sąd w Lizbonie, z wyłączeniem wszelkich innych sądów.

 

 

Data ostatniej aktualizacji: 15 marca 2021 r.